top of page

校友會活動

最新活動

校友會幹事會定期為校友舉辦活動,致力促進校友之間的聯繫和交流,關顧在校學生,以及參與社會公益服務。

最新活動

2023秋季          林護校友會盃籃球聯賽


不定期舉行       校友沙龍

 

待定                  師友計劃

成為會員!

 

您的會費、捐款能夠支持校友會運作

bottom of page